UOKIK - Urząd Ochrony Konkurencji i KonsumentówLogo Polub PolubownePolub Polubowne

Wersja graficzna

Menu

Komunikaty

Postępowania polubowne coraz bardziej popularne - sprawozdanie za 2017 rok
(2018.0713)

Ponad 18 tys. wniosków o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu wpłynęło w 2017 r. do podmiotów uprawnionych. Konsumenci najczęściej zwracali się po mediację, koncyliację lub arbitraż do Inspekcji Handlowej, Rzecznika Finansowego i Sądu Polubownego przy KNF. UOKiK zachęca przedsiębiorców do udziału w systemie ADR. Pobierz: Sprawozdanie UOKIK z systemu ADR.


Pobierz pełną treść komunikatu >>

 


Pierwsze sprawozdania podmiotów uprawnionych
(2018.05.16)

Z końcem kwietnia 2018 r. podmioty uprawnione opublikowały na swoich stronach internetowych sprawozdania dotyczące pierwszego roku działalności w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Z informacji opublikowanych przez: Inspekcję Handlową, Rzecznika Finansowego, Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Koordynatora ds. negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki, Rzecznika Praw Pasażera Kolei przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego oraz Arbitra Bankowego i Stowarzyszenie Praw Pasażerów Przyjazne Latanie wynika, że trafiło do nich ponad 18 tys. wniosków o wszczęcie postępowania pozasądowego, zwanego także postępowaniem ADR (ang. Alternative Dispute Resolution).


Pobierz pełną treść komunikatu >>

 


Platforma ODR – pierwszy rok funkcjonowania
(2017.12.22)

13 grudnia 2017 r. Komisja Europejska opublikowała raport dotyczący pierwszego roku funkcjonowania platformy ODR (Online Dispute Resolution). Platforma ODR to interaktywna strona internetowa pozwalająca na wypełnienie i złożenie elektronicznego formularza - skargi o pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego dotyczącego towarów lub usług zakupionych przez Internet. Strona jest dostępna we wszystkich językach Unii, więc także w języku polskim. Umożliwia też dołączanie odpowiednich dokumentów i ich automatyczne tłumaczenie.


Pobierz pełną treść komunikatu >>

 


Stanowisko UOKiK dotyczące podpisu wnioskodawcy
(2017.12.22)

Ustawa ADR nie posługuje się sformułowaniem „podpis własnoręczny”, używa jedynie pojęcia „podpis”, które może być w kontekście celu ustawy ADR interpretowane, jako imię i nazwisko pod wiadomością e-mail.

Zgodnie z treścią art. 33 ust. 2 ustawy ADR wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zawiera co najmniej:

  1. oznaczenie stron,
  2. dokładnie określone żądanie,
  3. wskazanie rodzaju postępowania, o którym mowa w art. 3 tej ustawy (umożliwienia zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony; przedstawienia stronom propozycji rozwiązania sporu lub rozstrzygnięcia sporu i narzucenia stronom jego rozwiązania) zgodnie z wyborem wnioskodawcy, oraz
  4. podpis wnioskodawcy.


Pobierz pełną treść stanowiska >>