UOKIK - Urząd Ochrony Konkurencji i KonsumentówLogo Polub PolubownePolub Polubowne

Wersja graficzna

Menu

"ULTIMA RATIO" Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

Nazwa podmiotu:

"ULTIMA RATIO" Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

Województwo:

Mazowieckie

Miejsce zamieszkania albo siedziba podmiotu:

Rydygiera 17/U01, 01-793 Warszawa

Numer telefonu / faks:

tel. +48606677808

Adres strony internetowej podmiotu uprawnionego:

Wysokość i rodzaj opłat, jeżeli podmiot uprawniony takie opłaty pobiera:

opłata arbitrażowa ustalana według taryfy opłat: do 3,000 zł - opłata 61,50 zł; od 3,001 zł do 5000 zł - opłata 369 zł; od 5,001 zł do 6,000 zł - opłata 738 zł; od 6,001 do 7,000 zł - opłata 861 zł; od 7,001 zł do 8,000 zł - opłata 984 zł; od 8,001 zł do 9,000 zł - opłata 1,107 zł; od 9,001 zł do 10,000 zł - opłata 1,230 zł; od 10,001 zł do 50,000 zł - opłata 1,230 zł plus 6% od nadwyżki ponad 10,000 zł; od 50,000 zł do 100,000 zł - opłata 4,182 zł plus 4% od nadwyżki ponad 50,000 zł; od 100,001 zł do 200,000 zł - opłata 6,642 zł plus 3% od nadwyżki ponad 100,000 zł; od 200,001 zł do 800,000 zł - opłata 10,332 zł plus 2% od nadwyżki ponad 200,000 zł; od 800,001 zł do 2,000,000 zł - opłata 25,092 zł plus 1% od nadwyżki ponad 800,000 zł; od 200,001 zł - opłata 39,852 zł plus 0,5% od nadwyżki ponad 2,000,000 zł;

Języki, w jakich można składać wnioski o wszczęcie postępowania:

polski

Języki, w jakich jest prowadzone postępowania:

polski

Konieczność osobistej obecności stron lub ich przedstawicieli, o ile taka konieczność zachodzi:

brak

Czy postępowanie jest lub może być prowadzone jako postępowanie ustne lub pisemne:

elektronicznie; konsument może również złożyć pozew na piśmie drogą pocztową; odpis wyroku oraz postanowienia o kosztach postępowania są doręczane stronom na piśmie;

Charakter wyników postępowania prowadzonego przez podmiot:

wiążący

Rodzaje sporów konsumenckich, których rozwiązywaniem zajmuje się dany podmiot uprawniony:

spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami

Spory wynikające z umów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami będącymi uczestnikami rynku finansowego, zakładami ubezpieczeń, operatorami telefonii komórkowej, operatorami telewizji kablowych, dostawcami mediów oraz podmiotami obracającymi wierzytelnościami z umów z zakresu rynku finansowego, ubezpieczeń, telefonii komórkowej, telewizji kablowej i dostawy mediów.

Kategorie sporów konsumenckich, w tym podmiotach i sektorach, objetych właściwością podmiotu uprawnionego:

inne usługi finansowe, usługi telekomunikacyjne, usługi ubezpieczeniowe, inne usługi

Przesłanki, na podstawie których podmiot może odmówić rozpatrywania sporu:

a) przedmiot sporu wykracza poza kategorie sporów objęte właściwością wnioskodawcy,
b) spór jest błachy lub skarga służy spowodowaniu uciążliwości dla drugiej strony,
c) sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo została już rozpatrzona przez podmiot uprawniony, inny właściwy podmiot albo sąd,
d) rozpatrzenie tej skargi spowodowałoby poważne zakłócenie działania wnioskodawcy.

Instytucja o ogólnopolskim zasięgu działania

Drukuj