UOKIK - Urząd Ochrony Konkurencji i KonsumentówLogo Polub PolubownePolub Polubowne

Wersja graficzna

Menu

Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dot. Żywności

Nazwa podmiotu:

Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dot. Żywności

Województwo:

Mazowieckie

Miejsce zamieszkania albo siedziba podmiotu:

ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa

Adres strony internetowej podmiotu uprawnionego:

Wysokość i rodzaj opłat, jeżeli podmiot uprawniony takie opłaty pobiera:

brak, a w przypadku, gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorca opłata wynosi 50 zł
opłata od wniosku

Języki, w jakich można składać wnioski o wszczęcie postępowania:

język polski

Języki, w jakich jest prowadzone postępowania:

język polski

Konieczność osobistej obecności stron lub ich przedstawicieli, o ile taka konieczność zachodzi:

W szczególnych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wyjaśnienia sporych okoliczności faktycznych sprawy lub ułatwienia stronom wzajemnego zrozumienia stanowisk Centrum Polubowne może wezwać do stawiennictwa w jego siedzibie.

Czy postępowanie jest lub może być prowadzone jako postępowanie ustne lub pisemne:

elektronicznie, papierowo

Charakter wyników postępowania prowadzonego przez podmiot:

niewiążący

Rodzaje sporów konsumenckich, których rozwiązywaniem zajmuje się dany podmiot uprawniony:

spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami

spory pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą wynikające z zawartej z konsumentem umowy oraz spory pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą będącym producentem żywności, którą konsument nabył od innego przedsiębiorcy.

Kategorie sporów konsumenckich, w tym podmiotach i sektorach, objetych właściwością podmiotu uprawnionego:

sprzedaż towarów

Przesłanki, na podstawie których podmiot może odmówić rozpatrywania sporu:

a) jego przedmiot wykracza poza kategorie sporów objętych właściwością Centrum Polubownego,

b) wnioskodawca przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania przed Centrum Polubownym nie podjął próby kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu,

c) spór jest błahy lub wniosek o wszczęcie postępowania przed Centrum Polubownym spowoduje uciążliwości dla drugiej strony,

d) sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo została już rozpatrzona przez Centrum Polubowne, inny właściwy podmiot albo sąd,

e) wniosek został złożony po upływie roku od dnia, w którym wnioskodawca podjął próbę kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu,

g) rozpatrzenie sporu spowodowałoby poważne zakłócenie działania Centrum Polubownego.

Instytucja o ogólnopolskim zasięgu działania

Drukuj