UOKIK - Urząd Ochrony Konkurencji i KonsumentówLogo Polub PolubownePolub Polubowne

Wersja graficzna

Menu

Elektroniczne Centrum Rozwiązywania Sporów Ultima RATIO

Nazwa podmiotu:

Elektroniczne Centrum Rozwiązywania Sporów Ultima RATIO

Województwo:

Mazowieckie

Miejsce zamieszkania albo siedziba podmiotu:

Rydygiera 17/U01, 01-793 Warszawa

Numer telefonu / faks:

tel. +48606677808

Adres strony internetowej podmiotu uprawnionego:

Wysokość i rodzaj opłat, jeżeli podmiot uprawniony takie opłaty pobiera:

Dla konsumentów postępowanie jest bezpłatne. Przedsiębiorca uiszcza stałe, miesięczne opłaty za możliwość oferowania konsumentom pozasądowego rozwiązywania sporów w ramach centrum.

Języki, w jakich można składać wnioski o wszczęcie postępowania:

polski

Języki, w jakich jest prowadzone postępowania:

polski

Konieczność osobistej obecności stron lub ich przedstawicieli, o ile taka konieczność zachodzi:

brak

Czy postępowanie jest lub może być prowadzone jako postępowanie ustne lub pisemne:

elektronicznie; konsument może również złożyć pozew na piśmie drogą pocztową; odpis wyroku oraz postanowienia o kosztach postępowania są doręczane stronom na piśmie;

Charakter wyników postępowania prowadzonego przez podmiot:

niewiążący

Rodzaje sporów konsumenckich, których rozwiązywaniem zajmuje się dany podmiot uprawniony:

spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami

Postępowania w sprawach wynikających z umów zawartych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Postępowania w sprawach z rękojmi i niezgodności towaru z umową niezależnie od miejsca dokonania trasakcji, usług świadczonych przez internet, a także spory wynikające z umów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami będącymi uczestnikami rynku finansowego, zakładami ubezpieczeń, operatorami telefonii komórkowej, operatorami telewizji kablowych, dostawcami mediów oraz podmiotami obracającymi wierzytelnościami z umów z zakresu rynku finansowego, ubezpieczeń, telefonii komórkowej, telewizji kablowej i dostawy mediów.

 

Kategorie sporów konsumenckich, w tym podmiotach i sektorach, objetych właściwością podmiotu uprawnionego:

inne usługi finansowe, usługi telekomunikacyjne, usługi ubezpieczeniowe, inne usługi

Przesłanki, na podstawie których podmiot może odmówić rozpatrywania sporu:

a) przedmiot sporu wykracza poza kategorie sporów objęte właściwością wnioskodawcy,


b) spór jest błachy lub skarga służy spowodowaniu uciążliwości dla drugiej strony,


c) sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo została już rozpatrzona przez podmiot uprawniony, inny właściwy podmiot albo sąd,


d) rozpatrzenie tej skargi spowodowałoby poważne zakłócenie działania wnioskodawcy,

e) wartość przedmiotu sporu jest niższa od wymaganego progu finansowego lub przekracza dopuszczalny pułap.

Instytucja o ogólnopolskim zasięgu działania

Drukuj