UOKIK - Urząd Ochrony Konkurencji i KonsumentówLogo Polub PolubownePolub Polubowne

Wersja graficzna

Menu

Inspekcja Handlowa

Nazwa podmiotu:

Inspekcja Handlowa
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy

Województwo:

Kujawsko-Pomorskie

Miejsce zamieszkania albo siedziba podmiotu:

ul. Jagiellońska 10, 85-020 Bydgoszcz

Adres strony internetowej podmiotu uprawnionego:

Wysokość i rodzaj opłat, jeżeli podmiot uprawniony takie opłaty pobiera:

brak
brak

Języki, w jakich można składać wnioski o wszczęcie postępowania:

język polski

Języki, w jakich jest prowadzone postępowania:

język polski

Konieczność osobistej obecności stron lub ich przedstawicieli, o ile taka konieczność zachodzi:

Gdy przemawia za tym charakter sprawy, czynności mogą być podejmowane w postaci bezpośredniego kontaktu, w siedzibie/ w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy, w siedzibie WIIH.

Czy postępowanie jest lub może być prowadzone jako postępowanie ustne lub pisemne:

elektronicznie, papierowo

Charakter wyników postępowania prowadzonego przez podmiot:

niewiążący

Rodzaje sporów konsumenckich, których rozwiązywaniem zajmuje się dany podmiot uprawniony:

spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami

spory cywilnoprawne pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego

Kategorie sporów konsumenckich, w tym podmiotach i sektorach, objetych właściwością podmiotu uprawnionego:

inne usługi, inny transport, naprawa samochodów, sprzedaż towarów, usługi deweloperskie, usługi edukacyjne niepubliczne, usługi remontowe, usługi turystyczne

Przesłanki, na podstawie których podmiot może odmówić rozpatrywania sporu:

a) jego przedmiot wykracza poza kategorie sporów objęte właściwością Inspekcji Handlowej,

b) wnioskodawca nie podjął przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania próby kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu,

c) spór jest błahy lub wniosek o wszczęcie postępowania spowoduje uciążliwości dla drugiej strony,

d) sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo została już rozpatrzona przez Inspekcję, stały sąd polubowny, inny właściwy podmiot albo sąd,

e) wnioskodawca złożył wniosek o wszczęcie postępowania po upływie roku od dnia, w którym podjął próbę kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu,

f) rozpatrzenie sporu spowodowałoby poważne zakłócenie działania Inspekcji Handlowej.

Drukuj