UOKIK - Urząd Ochrony Konkurencji i KonsumentówLogo Polub PolubownePolub Polubowne

Wersja graficzna

Menu

Izba Gospodarki Elektronicznej ( wykreślony z rejestru w dn. 06.07.2021r.)

Nazwa podmiotu:

Izba Gospodarki Elektronicznej ( wykreślony z rejestru w dn. 06.07.2021r.)

Województwo:

Mazowieckie

Miejsce zamieszkania albo siedziba podmiotu:

ul. Pańska 96 lok. 83, 00-837 Warszawa

Adres strony internetowej podmiotu uprawnionego:

Wysokość i rodzaj opłat, jeżeli podmiot uprawniony takie opłaty pobiera:

Konsument uiszcza jednorazowy wpis od wniosku w wysokości 20 zł. Przedsiębiorca uiszcza opłatę wstępną za wszczęcie postępowania w wysokości 60 zł i opłatę za przeprowadzenie postępowania w wysokości 400 zł.

Języki, w jakich można składać wnioski o wszczęcie postępowania:

język polski

Języki, w jakich jest prowadzone postępowania:

język polski

Konieczność osobistej obecności stron lub ich przedstawicieli, o ile taka konieczność zachodzi:

brak

Czy postępowanie jest lub może być prowadzone jako postępowanie ustne lub pisemne:

elektronicznie, papierowo

Charakter wyników postępowania prowadzonego przez podmiot:

niewiążący

Rodzaje sporów konsumenckich, których rozwiązywaniem zajmuje się dany podmiot uprawniony:

spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami

spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami będącymi członkami e-Izby mającymi swoją siedzibę w Polsce, prowadzącymi sprzedaż towarów lub usług przez Internet

Kategorie sporów konsumenckich, w tym podmiotach i sektorach, objetych właściwością podmiotu uprawnionego:

sprzedaż towarów, listy, paczki, usługi edukacyjne niepubliczne, usługi telekomunikacyjne, usługi turystyczne

Przesłanki, na podstawie których podmiot może odmówić rozpatrywania sporu:

a) jego przedmiot wykracza poza kategorie sporów objętych właściwością e-Izby,

b) konsument przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania przed e-Izbą nie podjął próby kontaktu z przedsiębiorcą-członkiem e-Izby i bezpośredniego rozwiązania sporu,

c) spór jest błahy lub wniosek o wszczęcie postępowania przed e-Izbą spowoduje uciążliwości dla drugiej strony,

d) sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo została już rozpatrzona przez podmiot uprawniony, inny właściwy podmiot albo sąd,

e) wartość przedmiotu sporu jest niższa niż 50 EUR albo wyższa niż 5000 EUR (lub równowartość tych kwot w przeliczeniu na złote polskie po średnim kursie NBP z dnia złożenia wniosku o wszczęciu postępowania przed e-Izbą),

f) konsument uchybił określonemu w p. 1.14. Regulaminu e-Izby terminowi do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania przed e-Izbą,

g) rozpatrzenie sporu spowodowałoby poważne zakłócenie działania e-Izby.

Instytucja o ogólnopolskim zasięgu działania

Drukuj