UOKIK - Urząd Ochrony Konkurencji i KonsumentówLogo Polub PolubownePolub Polubowne

Wersja graficzna

Menu

Koordynator do spraw negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki

Nazwa podmiotu:

Koordynator do spraw negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki

Województwo:

Mazowieckie

Miejsce zamieszkania albo siedziba podmiotu:

ul. Towarowa 25A, 00-869 Warszawa

Adres strony internetowej podmiotu uprawnionego:

Wysokość i rodzaj opłat, jeżeli podmiot uprawniony takie opłaty pobiera:

brak
brak

Języki, w jakich można składać wnioski o wszczęcie postępowania:

język polski

Języki, w jakich jest prowadzone postępowania:

język polski

Konieczność osobistej obecności stron lub ich przedstawicieli, o ile taka konieczność zachodzi:

Jeżeli przemawia za tym charakter sporu, Koordynator może zwołać posiedzenie, na które wzywa strony postępowania lub ich przedstawicieli.

Czy postępowanie jest lub może być prowadzone jako postępowanie ustne lub pisemne:

elektronicznie, papierowo lub ustnie

Charakter wyników postępowania prowadzonego przez podmiot:

niewiążący

Rodzaje sporów konsumenckich, których rozwiązywaniem zajmuje się dany podmiot uprawniony:

spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami

Koordynator prowadzi postępowania w sprawie rozstrzygnięcia sporu (spory wszczete przez konsumentów przeciwko przedsiębiorcom (C2B)) pomiędzy:

  • odbiorcami paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym
  • prosumentami energii odnawialnej będącymi konusmentami
  • prosumentami wirtualnymi energii odnawialnej będącymi konsumentami
  • prosumentami zbiorowymi energii odnawialnej będacymi konsumentami
  • odbiorcami aktywnymi będącymi konsumentami odbiorcy paliw gazowych

a przedsiębiorcami:

  • przedsiębiorstwami energetycznymi
  • agregatorami
  • obywatelskimi społecznościami energetycznymi

 

 

Kategorie sporów konsumenckich, w tym podmiotach i sektorach, objetych właściwością podmiotu uprawnionego:

usługi energetyczne

Przesłanki, na podstawie których podmiot może odmówić rozpatrywania sporu:

a) jego przedmiot wykracza poza kategorie sporów objęte właściwością Koordynatora,

b) odbiorca paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym albo prosument będący konsumentem nie podjął przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania przed Koordynatorem próby kontaktu z przedsiębiorstwem energetycznym i bezpośredniego rozwiązania sporu,

c) sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku, z zastrzeżeniem art. 31e ust. 2 Prawa energetycznego (Prezes URE zawiesza z urzędu toczące się przed nim postępowanie prowadzone w trybie art. 8 ust. 1 w sprawie tego sporu, w przypadku wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania przed Koordynatorem), albo została już rozpatrzona przez Koordynatora, inny właściwy podmiot albo sąd,

d) wartość przedmiotu sporu jest niższa od 50 zł lub wyższa od 50 000 zł.

Instytucja o ogólnopolskim zasięgu działania

Drukuj