UOKIK - Urząd Ochrony Konkurencji i KonsumentówLogo Polub PolubownePolub Polubowne

Wersja graficzna

Menu

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Nazwa podmiotu:

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Województwo:

Mazowieckie

Miejsce zamieszkania albo siedziba podmiotu:

ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa

Adres strony internetowej podmiotu uprawnionego:

Wysokość i rodzaj opłat, jeżeli podmiot uprawniony takie opłaty pobiera:

brak
brak

Języki, w jakich można składać wnioski o wszczęcie postępowania:

język polski

Języki, w jakich jest prowadzone postępowania:

język polski

Konieczność osobistej obecności stron lub ich przedstawicieli, o ile taka konieczność zachodzi:

brak

Czy postępowanie jest lub może być prowadzone jako postępowanie ustne lub pisemne:

elektronicznie lub papierowo

Charakter wyników postępowania prowadzonego przez podmiot:

niewiążący

Rodzaje sporów konsumenckich, których rozwiązywaniem zajmuje się dany podmiot uprawniony:

spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, spory pomiędzy przedsiębiorcami a przedsiębiorcami

a) spory cywilnoprawne między konsumentami a dostawcami publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych
b) spory cywilnoprawne pomiędzy nadawcami albo adresatami a operatorami pocztowymi

Kategorie sporów konsumenckich, w tym podmiotach i sektorach, objetych właściwością podmiotu uprawnionego:

usługi telekomunikacyjne, listy, paczki

Przesłanki, na podstawie których podmiot może odmówić rozpatrywania sporu:

a) jego przedmiot wykracza poza kategorie sporów objęte właściwością Prezesa UKE
b) wnioskodawca przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania ADR nie podjął próby kontaktu z dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych/operatorem pocztowym w celu bezpośredniego rozwiązania sporu,
c) konsument w sporze z dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych nie wyczerpał drogi postępowania reklamacyjnego,
d) wnioskodawca w sporze z operatorem pocztowym nie wyczerpał drogi postępowania reklamacyjnego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi powszechnej,
e) spór jest błahy lub wniosek o wszczęcie postępowania ADR spowoduje uciążliwości dla drugiej strony,
f) sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo została już rozpatrzona przez Prezesa UKE, sąd polubowny, inny właściwy podmiot lub sąd,
g) wartość przedmiotu sporu jest niższa od 20 zł w przypadku usługi telekomunikacyjnej i 10 zł w przypadku usługi pocztowej,
h) wnioskodawca złożył wniosek o wszczęcie postępowania ADR po upływie roku od dnia podjęcia próby kontaktu z dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych/operatorem pocztowym w celu bezpośredniego rozwiązania sporu (np. złożenia reklamacji),
i) rozpatrzenie sporu spowodowałoby poważne zakłócenie działania Prezesa UKE.

Instytucja o ogólnopolskim zasięgu działania

Drukuj