UOKIK - Urząd Ochrony Konkurencji i KonsumentówLogo Polub PolubownePolub Polubowne

Wersja graficzna

Menu

Pytania i odpowiedzi

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
konsumentów i przesiębiorców
Ogólne
1. Co to jest spór konsumencki?
2. Co to są pozasądowe metody rozwiązywania sporów konsumenckich?
3. Jakie są formy pozasądowego dochodzenia roszczeń?
4. Jak wygląda system pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w Polsce?
5. Czy korzystanie z metod pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest dobrowolne?
6. Jakie korzyści ma przedsiębiorca, jeżeli decyduje się na polubowne rozwiązanie sporu z konsumentem?
7. Czy można korzystać z metod pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich z pominięciem etapu reklamacji?
8. Czy pozasądowe postępowania są prowadzone bezstronnie i niezależnie?
9. Czy każdy rodzaj sporu na linii konsument-przedsiębiorca jest objęty systemem pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich?
10. Czy istnieją limity kwotowe dotyczące przedmiotu sporu, który można poddać polubownemu rozstrzygnięciu?
Podmioty uprawnione
1. Co oznacza, że wniosek należy złożyć do WIIH właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę?
2. Co to jest podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów?
3. Kto może złożyć wniosek do podmiotu uprawnionego o pozasądowe rozwiązanie sporu?
4. Czy są branże wyłączone z systemu pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich?
5. Czy podmiot uprawniony może odmówić zajęcia się sporem? W jakich przypadkach?
6. Jak przedsiębiorca może dowiedzieć się o właściwym dla swojej działalności podmiocie uprawnionym?
7. Czy do podmiotu uprawnionego przedsiębiorca może zgłosić spór z innym przedsiębiorcą?
8. Czy przedsiębiorca może wybrać podmiot uprawniony do rozstrzygnięcia sporu?
9. Czy ten sam spór może być rozstrzygany równolegle przez inny podmiot uprawniony?
10. Jaki podmiot uprawniony jest właściwy w przypadku sporów transgranicznych?
11. Jeżeli pojawiają się nieprawidłowości w funkcjonowaniu podmiotu uprawnionego, to jaką instytucję powinno się o tym powiadomić?
Obowiązki informacyjne
1. O czym przedsiębiorca powinien poinformować konsumentów w związku z funkcjonowaniem systemu pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich?
2. Czy obowiązki informacyjne przedsiębiorców różnią się w zależności od rodzaju działalności, którą prowadzą?
3. Czy przedsiębiorca musi informować konsumentów o tym, że nie korzysta z polubownych metod rozwiązywania sporów?
Koszt, czas, forma
1. Jaki koszt ponosi przedsiębiorca, jeżeli zgodzi się na rozwiązanie sporu pozasądowo?
2. Czy postępowanie przed sądem polubownym wymaga zatrudnienia prawnika?
3. W jakim czasie od powstania sporu można wszcząć postępowanie polubowne?
4. Ile trwa postępowanie w trybie pozasądowym?
5. Ile przedsiębiorca ma czasu na zaakceptowanie bądź odrzucenie rozwiązania pozasądowego?
6. Czy postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich wiąże się z koniecznością fizycznej obecności stron?
7. Czy postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich można prowadzić e-mailowo/listownie?
8. Jakie dokumenty przedsiębiorca powinien przygotować godząc się na postępowanie polubowne?
9. Jak przebiega postępowanie mediacyjne?
10. Jak przebiega postępowanie przed sądem arbitrażowym?
11. Czy wniosek o wszczęcie postępowania musi zawierać własnoręczny podpis wnioskodawcy?
Dobrowolność / sąd powszechny / skutki
1. Czy można wycofać się z trwającego pozasądowego postępowania?
2. Czy przedsiębiorca musi zastosować się do rozwiązania zaproponowanego przez podmiot uprawniony?
3. Czy strony mogą dochodzić roszczeń w sądzie powszechnym, jeżeli nie są zadowolone z przyjętych ustaleń w wyniku polubownego rozwiązania sporu?
4. Jakie są skutki dla przedsiębiorcy, jeżeli nie wyrazi zgody na wypracowane polubownie rozwiązanie sporu lub nie zastosuje się do niego?
5. Jaka jest moc prawna postanowienia sądu polubownego?
Internetowe rozstrzyganie sporów ― platforma ODR
1. Co to jest platforma ODR?
2. Jakie są obowiązki informacyjne przedsiębiorców związane z funkcjonowaniem platformy ODR?
3. Czy e-przedsiębiorca musi informować o platformie ODR, nawet jeżeli nie poddaje się polubownym rozwiązaniom sporu?
4. Czy postępowanie prowadzone poprzez platformę ODR jest odpłatne?
5. Ile czasu trwa rozpatrywanie skargi złożonej poprzez platformę ODR?
6. Czy korzystanie z platformy ODR wymaga od przedsiębiorcy znajomości języków obcych, np. języka angielskiego?
7. Czy spór zgłoszony przez platformę ODR może być przekazany do rozstrzygnięcia wyłącznie podmiotowi uprawnionemu zgłoszonemu Komisji Europejskiej?
8. Czy z internetowego rozstrzygania sporów (platformy ODR) mogą korzystać również sprzedawcy prowadzący sprzedaż wyłącznie w sklepach stacjonarnych?
9. Gdzie przedsiębiorca może zgłosić techniczne problemy związane z funkcjonowaniem platformy ODR?
Tworzenie podmiotów uprawnionych
1. Czy przedsiębiorca może stanowić podmiot uprawniony w myśl ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich?
2. Czy organizacja przedsiębiorców może stworzyć podmiot uprawniony?
3. Jakie obowiązki ma podmiot uprawniony?
4. Jakie wymogi musi spełnić podmiot uprawniony, aby znaleźć się w rejestrze UOKiK?
5. Czy każdy podmiot uprawniony musi być notyfikowany Komisji Europejskiej?
6. Co to jest rejestr podmiotów uprawnionych?
7. Co trzeba zrobić, aby podmiot uprawniony znalazł się w rejestrze prowadzonym przez UOKiK?
8. Co trzeba zrobić, aby zaktualizować dane podmiotu uprawnionego w rejestrze prowadzonym przez UOKiK?

Your Europe
Podziel się opinią