UOKIK - Urząd Ochrony Konkurencji i KonsumentówLogo Polub PolubownePolub Polubowne

Wersja graficzna

Menu

Rzecznik Finansowy

Nazwa podmiotu:

Rzecznik Finansowy

Województwo:

Mazowieckie

Miejsce zamieszkania albo siedziba podmiotu:

ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa

Adres strony internetowej podmiotu uprawnionego:

Wysokość i rodzaj opłat, jeżeli podmiot uprawniony takie opłaty pobiera:

50 złotych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach klient może zostać zwolniony z obowiązku uiszczenia opłaty

Języki, w jakich można składać wnioski o wszczęcie postępowania:

język polski

Języki, w jakich jest prowadzone postępowania:

język polski

Konieczność osobistej obecności stron lub ich przedstawicieli, o ile taka konieczność zachodzi:

Gdy przemawia za tym charakter sporu, może zostać wyznaczone posiedzenie, na które wzywa się stronę lub strony postępowania.

Czy postępowanie jest lub może być prowadzone jako postępowanie ustne lub pisemne:

elektronicznie lub papierowo

Charakter wyników postępowania prowadzonego przez podmiot:

niewiążący

Rodzaje sporów konsumenckich, których rozwiązywaniem zajmuje się dany podmiot uprawniony:

spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, spory pomiędzy przedsiębiorcami a przedsiębiorcami

spory pomiędzy:
a) osobami fizycznymi a przedsiębiorcami będącymi podmiotami rynku finansowego w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy o Rzeczniku Finansowym
b) osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą (przedsiębiorca) a przedsiębiorcami będącymi podmiotami rynku finansowego w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy o Rzeczniku Finansowym

Kategorie sporów konsumenckich, w tym podmiotach i sektorach, objetych właściwością podmiotu uprawnionego:

usługi bankowe, inne usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe

Przesłanki, na podstawie których podmiot może odmówić rozpatrywania sporu:

a) jego przedmiot wykracza poza kategorie sporów objęte właściwością Rzecznika Finansowego,
b) klient nie wyczerpał drogi postępowania reklamacyjnego,
c) wniosek o wszczęcie postępowania spowoduje uciążliwość dla podmiotu rynku finansowego,
d) sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo została już rozpatrzona przez Rzecznika w postępowaniu, sąd polubowny, inny właściwy podmiot albo sąd,
e) rozpatrzenie sporu spowodowałoby poważne zakłócenie działania Rzecznika Finansowego.

Instytucja o ogólnopolskim zasięgu działania

Drukuj