UOKIK - Urząd Ochrony Konkurencji i KonsumentówLogo Polub PolubownePolub Polubowne

Wersja graficzna

Menu

Rzecznik Praw Pasażera Kolei przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego

Nazwa podmiotu:

Rzecznik Praw Pasażera Kolei przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego

Województwo:

Mazowieckie

Miejsce zamieszkania albo siedziba podmiotu:

Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

Adres strony internetowej podmiotu uprawnionego:

Wysokość i rodzaj opłat, jeżeli podmiot uprawniony takie opłaty pobiera:

brak

Języki, w jakich można składać wnioski o wszczęcie postępowania:

język polski

Konieczność osobistej obecności stron lub ich przedstawicieli, o ile taka konieczność zachodzi:

W przypadku, gdy jest to niezbędne do wyjaśnienia szczególnie skomplikowanego stanu faktycznego, Rzecznik może wyznaczyć rozprawę, na którą wzywa strony postępowania lub ich przedstawicieli.

Czy postępowanie jest lub może być prowadzone jako postępowanie ustne lub pisemne:

elektronicznie, papierowo lub ustnie (w formie rozprawy)

Charakter wyników postępowania prowadzonego przez podmiot:

niewiążący

Rodzaje sporów konsumenckich, których rozwiązywaniem zajmuje się dany podmiot uprawniony:

spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami

spory pomiędzy pasażerami a przewoźnikami kolejowymi, zarządcami infrastruktury kolejowej, właścicielami dworca bądź zarządzającymi dworcem

Kategorie sporów konsumenckich, w tym podmiotach i sektorach, objetych właściwością podmiotu uprawnionego:

transport kolejowy

Przesłanki, na podstawie których podmiot może odmówić rozpatrywania sporu:

a) jego przedmiot wykracza poza kategorie sporów objęte właściwością Rzecznika,
b) wnioskodawca nie podjął przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania próby kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu,
c) spór jest błahy lub wniosek o wszczęcie postępowania przed Rzecznikiem spowoduje uciążliwości dla drugiej strony,
d) sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo została już rozpatrzona przez Rzecznika, inny właściwy podmiot albo sąd,
e) wartość przedmiotu sporu jest niższa od 10 zł lub wyższa od 20 000 zł,
f) wnioskodawca złożył wniosek o wszczęcie postępowania po upływie roku od dnia, w którym podjął próbę kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu,
g) rozpatrzenie sporu spowodowałoby poważne zakłócenie działania Rzecznika.

Instytucja o ogólnopolskim zasięgu działania

Drukuj

Pobierz ulotki

Prawa pasażerów kolei - Broszura

Możesz się zwrócić do Rzecznika o pomoc w
rozwiązaniu sporu z przedsiębiorcą, gdy
poniosłeś straty finansowe, na przykład
w związku z opóźnieniem pociągu, utratą
połączenia, zniszczeniem bagażu lub
uszkodzeniem ciała.

Prawa pasażerów kolei - Ulotka

Jeżeli chcesz polubownie rozwiązać swój spór
w postępowaniu przed Rzecznikiem Praw Pasażera
Kolei, wypełnij interaktywny formularz
wniosku dostępny na stronie internetowej:
www.pasazer.gov.pl

Prawa pasażerów kolei - Plakat

Domagasz się rekompensaty finansowej, a przewoźnik kolejowy
lub zarządca dworca nie uwzględnił Twojej reklamacji?
Możesz zwrócić się o pomoc do Rzecznika Praw Pasażera Kolei.
Uważasz, że zostały naruszone Twoje prawa jako pasażera?
Możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.