UOKIK - Urząd Ochrony Konkurencji i KonsumentówLogo Polub PolubownePolub Polubowne

Wersja graficzna

Menu

Rzecznik Praw Pasażerów przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Nazwa podmiotu:

Rzecznik Praw Pasażerów przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Województwo:

Mazowieckie

Miejsce zamieszkania albo siedziba podmiotu:

M. Flisa 2, 02-247 Warszawa

Adres strony internetowej podmiotu uprawnionego:

Wysokość i rodzaj opłat, jeżeli podmiot uprawniony takie opłaty pobiera:

brak
brak

Języki, w jakich można składać wnioski o wszczęcie postępowania:

język polski, język angielski

Języki, w jakich jest prowadzone postępowania:

język polski, język angielski

Konieczność osobistej obecności stron lub ich przedstawicieli, o ile taka konieczność zachodzi:

brak

Czy postępowanie jest lub może być prowadzone jako postępowanie ustne lub pisemne:

elektronicznie lub papierowo

Charakter wyników postępowania prowadzonego przez podmiot:

niewiążący

Rodzaje sporów konsumenckich, których rozwiązywaniem zajmuje się dany podmiot uprawniony:

spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, spory pomiędzy przedsiębiorcami a przedsiębiorcami

spory cywilnoprawne pomiędzy pasażerem a przewoźnikiem lotniczym, organizatorem turystyki albo sprzedawcą biletów

Kategorie sporów konsumenckich, w tym podmiotach i sektorach, objetych właściwością podmiotu uprawnionego:

transport lotniczy, spory cywilnoprawne w zakresie roszczeń majątkowych wynikające z rozporządzenia 261/2004/WE (odmowa przyjęcia na pokład, odwołanie lub opóźnienie lotu) lub rozporządzenia 2111/2005/WE (informowanie o tożsamości przewoźnika lotniczego)

Przesłanki, na podstawie których podmiot może odmówić rozpatrywania sporu:

a) jego przedmiot wykracza poza kategorie sporów objęte właściwością Rzecznika,

b) wnioskodawca przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania nie podjął próby kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu,

c) spór jest błahy lub wniosek służy spowodowaniu uciążliwości dla drugiej strony,

d) sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo została już rozpatrzona przez Rzecznika, inny właściwy podmiot albo sąd,

e) wnioskodawca złożył wniosek o wszczęcie postępowania po upływie roku od dnia, w którym lot będący przedmiotem wniosku został wykonany albo miał być wykonany,

f) rozpatrzenie sporu spowodowałoby poważne zakłócenie działania Rzecznika.

Instytucja o ogólnopolskim zasięgu działania

Drukuj