UOKIK - Urząd Ochrony Konkurencji i KonsumentówLogo Polub PolubownePolub Polubowne

Wersja graficzna

Menu

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

Nazwa podmiotu:

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

Województwo:

Mazowieckie

Miejsce zamieszkania albo siedziba podmiotu:

ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa

Adres strony internetowej podmiotu uprawnionego:

Wysokość i rodzaj opłat, jeżeli podmiot uprawniony takie opłaty pobiera:

postępowanie mediacyjne dotyczące umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska - 500 zł, postępowanie mediacyjne w pozostałych sprawach - 50 zł, uproszczone postępowanie arbitrażowe - 150 zł
opłata wstępna (za dostęp do postępowania)

Języki, w jakich można składać wnioski o wszczęcie postępowania:

język polski

Języki, w jakich jest prowadzone postępowania:

język polski

Konieczność osobistej obecności stron lub ich przedstawicieli, o ile taka konieczność zachodzi:

W postępowaniu mediacyjnym osobisty udział stron jest pożądany, chyba że strony postanowią inaczej. W uproszczonym postępowaniu arbitrażowym postępowanie prowadzone jest bez obecności stron.

Czy postępowanie jest lub może być prowadzone jako postępowanie ustne lub pisemne:

elektronicznie, papierowo lub ustnie (postępowanie mediacyjne)

Charakter wyników postępowania prowadzonego przez podmiot:

postępowanie mediacyjne - niewiążący, uproszczone postępowanie arbitrażowe - wiążący

Rodzaje sporów konsumenckich, których rozwiązywaniem zajmuje się dany podmiot uprawniony:

spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, spory pomiędzy przedsiębiorcami a przedsiębiorcami

spory pomiędzy uczestnikami rynku finansowego, w szczególności spory wynikające ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, a odbiorcami usług finansowych świadczonych przez te podmioty

Kategorie sporów konsumenckich, w tym podmiotach i sektorach, objetych właściwością podmiotu uprawnionego:

usługi bankowe, usługi ubezpieczeniowe, inne usługi finansowe, inne usługi

Przesłanki, na podstawie których podmiot może odmówić rozpatrywania sporu:

a) jego przedmiot wykracza poza kategorie sporów objęte właściwością SP KNF,

b) sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo została już rozpatrzona przez SP KNF, inny właściwy podmiot albo sąd,

c) spór jest błahy lub wniosek o wszczęcie postępowania spowoduje uciążliwości dla drugiej strony,

d) wartość przedmiotu sporu wynosi mniej niż 500 zł. W przypadku, gdy przemawia za tym szczególna zawiłość lub precedensowy charakter sprawy, a także, gdy w sprawie pojawią się szczególnie istotne zagadnienie prawne lub zagadnienie dotyczące szerszego kręgu odbiorców rynku finansowego, Prezes SP KNF może zdecydować o rozpoznaniu sprawy, której wartość przedmiotu sporu jest niższa niż 500 zł.

Instytucja o ogólnopolskim zasięgu działania

Drukuj

Zobacz też

FB Zapraszamy na fanpage na Facebooku: Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF