UOKIK - Urząd Ochrony Konkurencji i KonsumentówLogo Polub PolubownePolub Polubowne

Wersja graficzna

Menu

Związek Banków Polskich Bankowy Arbitraż Konsumencki

Nazwa podmiotu:

Związek Banków Polskich Bankowy Arbitraż Konsumencki

Województwo:

Mazowieckie

Miejsce zamieszkania albo siedziba podmiotu:

ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

Adres strony internetowej podmiotu uprawnionego:

Wysokość i rodzaj opłat, jeżeli podmiot uprawniony takie opłaty pobiera:

50 złotych, a w przypadku, gdy wartość sporu jest niższa niż 50 złotych, opłata wynosi 20 złotych
opłata wstępna (za dostęp do postępowania)

Języki, w jakich można składać wnioski o wszczęcie postępowania:

język polski

Języki, w jakich jest prowadzone postępowania:

język polski

Konieczność osobistej obecności stron lub ich przedstawicieli, o ile taka konieczność zachodzi:

W szczególnych przypadkach, ze względu na charakter sporu, Arbiter Bankowy może wyznaczyć rozprawę, na którą wzywa konsumenta i bank.

Czy postępowanie jest lub może być prowadzone jako postępowanie ustne lub pisemne:

elektronicznie, papierowo lub przez osobiste stawiennictwo

Charakter wyników postępowania prowadzonego przez podmiot:

wiążący tylko dla banku

Rodzaje sporów konsumenckich, których rozwiązywaniem zajmuje się dany podmiot uprawniony:

spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami

spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami

Kategorie sporów konsumenckich, w tym podmiotach i sektorach, objetych właściwością podmiotu uprawnionego:

usługi bankowe

Przesłanki, na podstawie których podmiot może odmówić rozpatrywania sporu:

a) jego przedmiot wykracza poza kategorie sporów objęte właściwością Arbitra Bankowego,
b) konsument nie dopełnił wymogów, o których mowa w § 9 ust. 2 Regulaminu, tj. nie dołączył do wniosku dokumentu potwierdzającego zakończenie postępowania reklamacyjnego w banku lub oświadczenia, iż w terminie 30 dni konsument nie uzyskał z banku odpowiedzi na swoją skargę,
c) spór jest błahy lub wniosek o wszczęcie postępowania przed Arbitrem Bankowym spowoduje uciążliwości dla drugiej strony,
d) sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo została już rozpatrzona przez Arbitra Bankowego, inny właściwy podmiot albo sąd,
e) wartość przedmiotu sporu jest wyższa niż 12 000 zł, zaś w przypadku sporów dotyczących kredytów hipotecznych - gdy wartość przedmiotu sporu jest wyższa niż 20 000 zł,
f) rozpatrzenie sporu spowodowałoby poważne zakłócenie działania Arbitra Bankowego.

Instytucja o ogólnopolskim zasięgu działania

Drukuj